KLASTER Liptov

  

  Liptov

  Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu má za sebou šesť rokov úspešnej existencie. Vďaka úsiliu klastra vzrástol v roku 2013 počet prenocovaní v Liptove o 14,6 percenta a počet návštevníkov o 10,3 percenta oproti roku 2012. V súčasnosti má klaster 26 členov, ktorí sa aktívne zapájajú do jeho činnosti.
   
  Spoločné aktivity klastra, podnikateľských subjektov, miest a všetkých subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu, prináša po rokoch svoje ovocie. Tieto výsledky nás napĺňajú optimizmom, že sme na dobrej ceste a v tejto práci treba pokračovať.
   
  Klaster LIPTOV svojim poslaním a víziou vystupuje ako Organizácia destinačného manažmentu (Destination Management Organisation – DMO).
  Pre svojich členov a partnerov z odvetvia cestovného ruchu v regióne Liptov plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály, koordinuje rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni podporujúc turizmus ako odvetvie v regióne.
   
  Zakladajúcimi členmi sú štyri najvýznamnejšie subjekty súkromného sektora z Liptova - GINO PARADISE BešeňováAquapark TatralandiaJasná Nízke Tatry a Ružomberok – Malinô Brdo a tri mestá Liptovský MikulášLiptovský Hrádok a Ružomberok.
   
  Všetky zakladajúce subjekty sa dohodli na financovaní združenia na základe poplatku za návštevníka, v prípade subjektov súkromného sektora „návštevníka ako prvovstup do strediska cestovného ruchu” a v prípade mesta „prenocovaného návštevníka na území mesta”, za ktorého bola odvedená daň z ubytovania (kúpeľný poplatok).
   
  V rámci marketingových aktivít sa Klaster LIPTOV sústreďuje na viaceré segmenty – cieľové skupiny. Okrem marketingu zameraného na zvýšenie návštevnosti, musí Klaster získavať aj nových členov Klastra, nových partnerov pre svoje produkty a tiež musí lobovať aj na regionálnej a štátnej úrovni. 
   
  Špecifické ciele:
  • cielené poziciovanie značky "LIPTOV - treba zažiť" na domácom a zahraničných trhoch,
  • budovanie atraktívnych produktových radov a produktov destinácie LIPTOV, 
  • vybudovanie komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Liptova (okrese Liptovský Mikuláš a okrese Ružomberok) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry, 
  • proaktívna a ústretová komunikácia s verným aj potenciálnym návštevníkom Liptova. 
   
  Klaster Liptov – ako marketingová a organizačná centrála cestovného ruchu v regióne Liptov zabezpečuje nasledovné činnosti:
  ·         združuje subjekty cestovného ruchu so záujmom o aktívny rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov,
  • buduje spoločný marketing cestovného ruchu a spoločnú ponuku produktov cestovného ruchu na úrovni regiónu LIPTOV, vrátane aktívnej účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
  • buduje pozitívnu mienku o cestovnom ruchu v Liptove,
  • podporuje a usmerňuje efektívnu územnú organizačnú štruktúru cestovného ruchu Liptova,
  • aktívne zabezpečuje prenos skúseností, inovácií a know how v cestovnom ruchu z krajín Európy,
  • spracováva a realizuje koncepčný program rozvoja cestovného ruchu regiónu Liptov,
  • koordinuje rozvojové zámery v cestovnom ruchu a investície do atrakcií na území regiónu Liptov,
  • zabezpečuje odborné analýzy a štúdie, sleduje trhové štatistiky a vyhodnocuje trendy,
  • koordinuje spoločný postup v legislatívnych úpravách v oblasti CR alebo s vplyvom na CR
  • vytvára odborné zázemie pre samosprávy a podnikateľov v cestovnom ruchu,
  • realizuje spoločné investičné a neinvestičné projekty a podporuje účasť na cezhraničných projektoch,
  • zvyšuje kvalitu ľudských zdrojov v cestovnom ruchu prostredníctvom koordinácie vzdelávacieho systému,
  • podporuje a organizuje kultúrne a športové podujatia s cieľom zvyšovania návštevnosti regiónu. 
   
  Marketingové aktivity:
   
  Výber z najdôležitejších marketingových aktivít Klastra LIPTOV za rok 2013:
   
  1.       Liptov Region Card – regionálna karta zliav (LRC)
  2.       Centrálny rezervačný systém ubytovania
  3.       Tlačové konferencie: SR, ČR, Poľsko
  4.       Výstavy cestovného ruchu: SR, ČR, Poľsko, Nemecko (12 akcií)
  5.       Propagačné a marketingové materiály
   
  ·         Vlastné vydané tlačoviny:
  LETO 2013
  o    Sprievodca objavovaním Liptova
  o    Plagáty k Liptov Region Card
  o    Cesta za dobrodružstvom Liptova
  o    Cyklomapa
   
  ZIMA 2013/2014
  o    Sprievodca objavovaním Liptova Domová kniha
   
  6.       Prevádzka internetovej stránky www.visitliptov.sk
  V roku 2013 mala webová stránka 144 194 relácií, 114 970 používateľov a 403 777 zobrazení.
  7.       Prevádzka internetovej stránky www.liptovcard.sk
  Stránka komunikuje aktuálny produkt Liptov Region Card, predajné miesta, výhody držiteľov karty a ostatné informácie o regióne. Návštevnosť stránky v minulom roku bola 62 tisíc relácií, 47 338 používateľov a 229 573 zobrazení stránky.
  8.       Informačné stretnutie s ubytovateľmi pred letnou sezónou
  2x MsÚ Liptovský Mikuláš
  9.       Informačné stretnutie s ubytovateľmi pred zimnou sezónou
  2x MsÚ Liptovský Mikuláš
  10.   Ocenenie najlepších predajcov Liptov Region Card
  2x – leto + zima
  11.   Pravidelné štvrťročné stretnutia s VÚC, SACR, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu, účasť na konferenciách o rozvoji CR a pod.