KLACR - Moravskosliezský región

  

  KLACR - Moravskoslezský región

  Cieľom organizácií združených v klastri cestovného ruchu je v spolupráci s Moravskosliezskym krajom posilniť povedomie o turistickom potenciáli kraja a spoločnými aktivitami zvýšiť jeho návštevnosť.
   
  V stanovách zaregistrovaných MV dňa 17.10.2008 je ukotvená základné VÍZIA a ciele organizácie:
   
  Úspešnou spoluprácou a zvýšením výkonnosti zainteresovaných subjektov a firiem, pôsobiacich v oblastiach cestovného ruchu, vytvoriť z Moravskosliezskeho kraja v horizonte piatich rokov prestížnu tuzemskú a incomingovú destináciu poskytujúcu kvalitné služby.
   
  Hlavné ciele:
  ·         vytvorenie konkurencieschopného turistického regiónu
  ·         koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu
  ·         komunikácia s verejným sektorom
  ·         spolupráca subjektov v cestovnom ruchu a podpora inovácií
   
  Ďalšie ciele:
  ·         marketing značiek v regióne
  ·         optimalizácia internetovej propagácie
  ·         vybudovanie regionálneho štatistického a rezervačného systému v ČR
  ·         vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti cestovného ruchu, zlepšenie komunikácie subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu s vysokými školami
  ·         certifikačný systém a spätná väzba zo strany zákazníkov
  ·         dopravná dosažiteľnosť regiónu so zameraním na incoming
  ·         vyhľadávanie a získavanie verejných finančných podpôr a sponzorských darov na financovanie vyššie uvedených činností
   
  Z nich vychádzajú zámery rozvoja organizácie v nasledujúcich oblastiach pre roky 2009 - 2010:
   
  1)      informovanosť - kooperácia
  Prehĺbiť vzájomnú informovanosť a komunikácia medzi poskytovateľmi služieb - komerčnou sférou, verejným a vzdelávacím sektorom, je významným aspektom k rozvoju cestovného ruchu. Nekoordinovanosť znižuje výkonnosť.
   
  Cieľ: Zlepšiť komunikáciu a vzájomnú informovanosť medzi aktérmi v cestovnom ruchu, a to vo všetkých oblastiach - verejnej, komerčnej a vzdelávacej. Tento cieľ bude akcentovaný a realizovaný zvyšovaním počtu členov.
   
  Nástroje:
  ·         pravidelný informačný servis medzi členmi
  ·         grantový informačný servis
  ·         pravidelná stretávania členov
  ·         nadväzovanie partnerstiev s inými organizáciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu, nielen v MSK
  ·         vznik, distribúcia periodika - Informačný spravodaj pre odborníkov v cestovnom ruchu
   
  2)      propagácia
  Koordináciou propagačných a prezentačných aktivít zvýrazniť turistickú ponuku a zefektívniť jej propagáciu, vrátane úspory nákladov.
   
  Cieľ: Postupné previazanie izolovanej ponuky do ponuky produktových balíčkov v trhom požadovanej podobe
  Nástroje:
  ·         spoločná prezentácia na veľtrhoch a výstavách
  ·         spoločná prezentácia vo vybraných médiách
  ·         vytvorenie spoločne previazané internetovej prezentácie
   
  3)      vzdelávanie
   
  Cieľ: Zefektívniť vzdelávacie aktivity, vytvoriť užšiu väzbu medzi teóriou a praxou
   
          kvalitná príprava projektov
          vzdelávacie aktivity pre personál služieb v CR
          v oblasti legislatívy v CR
          spolupráca s členskými vzdelávacími inštitúciami
          vytvorenie databázy vhodných študentov pre spoluprácu so subjektmi v CR
          zaradenie študentov na prax
          prednášková činnosť odborníkov CR na školách
          príprava a realizácia odborných workshopov a konferencie CR
   
  4)      financovanie
   
  Cieľ: Úspech spoločnosti je závislý na jej finančnej nezávislosti.
   
  Nástroj:
          spevnenie členskej základne
          vlastné komerčné aktivity

   

          vytvorenie Fondu rozvoja CR