Info o projekte

  

  Info o projekte

  Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu, Združenie turizmu Terchová a Moravskoslezský klastr cestovního ruchu (KLACR o.s.) realizujú v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká republika 2007-2013 projekt s názvom: „Učiace sa regióny“ spolu s marketingovou kampaňou „Zážitky bez hraníc“.
   

  Projekt „UČIACE SA REGIÓNY“ je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu  a vlastného spolufinancovania.

  Celkové oprávnené výdavkyna realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 387 912,48 €, z toho 308 909,27 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 24 489,82 EUR. Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu tvorí nie viac ako 40 759,10 EUR.
   
  Informácie o projekte
  Projekt „UČIACE SA REGIÓNY“ spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká republika 2007-2013.

  Hlavným cieľom projektu je posilniť vzájomnú výmenu informácií a kooperáciu prostredníctvom využívania best practises kľúčovými aktérmi cezhraničného regiónu v oblasti cestovného ruchu. Projekt prispeje k zvyšovaniu vzdelanosti a postupnému zníženiu miery nezamestnanosti v česko-slovenskom prihraničí.
   
  Špecifické ciele projektu:
  1. Prekonať vzájomné bariéry informovanosti a prispieť k budovaniu učiacich sa organizácií na základe výmeny skúseností a reálnych príkladov z praxe.
  2. Vytvoriť stálu platformu – verejné internetové fórum na výmenu skúseností a zdieľanie informácií.
  3. Vytvoriť sieť aktérov rozvoja cestovného ruchu na oboch stranách hranice za účelom budúcej spolupráce a koordinácie na úrovni turistických destinácií
  4. Cielené zvýšenie informovanosti medzi prihraničnými regiónmi prostredníctvom spoločných marketingových kampaní zo zameraním na návštevníkov spoza hraníc


  Aktivity projektu

  • Séria workshopov a školení na témy podpory riadenia cestovného ruchu

  a) Destinačný manažment a marketing
  b) Rezervačné systémy a ich uplatnenie
  c) Zľavové produkty – ich vytváranie, používanie, propagácia
  d) Web prezentácia a iné formy e-reklamy
  e) Tvorba produktových balíkov

  • Vytvorenie portálu Verejné fórum na zabezpečenie informovanosti a otvorenie odbornej diskusie o aktuálnych problémoch CR.
  • Tvorba odborných analýz na zvyšovanie kvality cezhraničného turizmu

  a) Trendy cestovného ruchu v SR a ČR v porovnaní s EÚ
  b) Analýza spokojnosti a potreby zákazníkov SR
  c) Analýza spokojnosti a potreby zákazníkov ČR

  • Marketingová kampaň „Zážitky bez hraníc“ Bilboardová kampaň, rádio spoty, inzercia v printových médiách, web marketing